Moje szkolenia

WSPIERAM DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI, OŚRODKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, CENTRA EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ ORAZ FIRMY

Chcesz mobilizować, angażować, wspierać motywację wewnętrzną uczniów lub pracowników? Chcesz pomóc im kształtować postawę samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania? Weź udział w szkoleniu i zacznij jeszcze lepiej zarządzać zespołem.

moje SZKOLENIA

 1. Zdefiniowanie oceniania.
 2. Ocenianie w przepisach prawa oświatowego.
 3. Rola oceniania w procesie uczenia.
 4. Organizowanie lekcji z uwzględnieniem oceniania.
 1. Omówienie zapisów rozdziału 3A Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych  Ustawy o systemie oświaty.
 2. Omówienie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach policealnych.
 3. Na życzenie omówienie statutu szkoły w świetle przepisów prawa poświęconych ocenianiu.
 1. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
 2. Monitorowanie procesu uczenia. 
 3. Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów.
 4. Ocena koleżeńska i samoocena. 
 1. Zdefiniowanie błędu.
 2. Dlaczego ludzie boją się błędów?
 3. Filozofia uczenia się na błędach.
 4. Błąd jako sprzymierzeniec uczenia.
 5. Typy zadań pokazujące pracę z błędem.
 6. Sposoby oswajania błędów w pracy z uczniami i rodzicami.
 7. Błędy a relacje z samym sobą.
 8. Błędy a relacje z rodzicami.
 9. Błędy a relacje z innymi nauczycielami. 
 1. Zdefiniowanie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej.
 2. Nastawienie na rozwój i nastawienie na trwałość – szanse i zagrożenia. 
 3. Filary motywacji wewnętrznej: autonomia, rozwój i cel.
 4. Formułowanie komunikatów wspierających motywację wewnętrzną.
 5. Zasady motywacji błyskawicznej wg Michaela Pantalona.
 6. Prawo oporu psychicznego.
 7. Techniki pracy na lekcji wspierające motywację wewnętrzną. 
 8. Praca z błędem na lekcji. 
 1. Rola motywacji w uczeniu.
 2. Struktura lekcji.
 3. Techniki wspierające zaangażowanie uczniów.
 4. Metody i formy pracy stosowane na lekcji. 
 5. Pomysły na kreatywne lekcji.
 6. Wpływ środowiska uczenia na uczenie. 
 7. Wpływ przestrzeni na uczenie. 
 1. Analiza dokumentów szkolnych związanych z ocenianiem.
 2. Spotkanie inaugurujące rozpoczęcie kursu. Szkolenie „Określanie
  i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.”
 3. Konsultacje.
 4. Szkolenie „Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informację, czy i jak uczniowie się uczą.”
 5. Spotkanie z rodzicami uczniów.
 6. Konsultacje w zespołach przedmiotowych i lekcja pokazowa.
 7. Szkolenie „Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych postępów.”
 8. Konsultacje.
 9. Szkolenie „Umożliwienie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.”
 10. Konsultacje.
 11. Szkolenie „Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.”
 12. Konsultacje ze spotkaniem podsumowującym.
 1. Zdefiniowanie monitorowania procesu uczenia.
 2. Tworzenie zadań sprawdzających czy i jak uczniowie się uczą.
 3. Poznanie technik wspomagających monitorowanie procesu uczenia.
 4. Pogłębianie umiejętności stawiania pytań do lekcji.
 5. Praca z refleksją nauczycielską i uczniowską. 
 1. Wyjaśnienie, co to jest informacja zwrotna.
 2. Przedstawienie i omówienie, jak formułować informację zwrotną poprzez komunikowanie: co jest dobrze, co wymaga poprawy, jak poprawić i jak pracować, aby się rozwijać.
 3. Pokazanie, jak przyspieszyć formułowanie pisemnej informacji zwrotnej,
 4. Wskazanie sposobów na ulepszenie pracy z informacją zwrotną i jej odbiorem.
 5.  Istota doceniania i różnica pomiędzy docenianiem a pochwałą.

nowe szkolenia

 1. Analiza i omówienie zapisów podstawy programowej.
 2.  Analiza zapisów w ustawie o systemie oświaty w Rozporządzeniu dot. oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy szkół publicznych, poświęconych osiągnięciom i wymaganiom edukacyjnym.
 3. Tworzenie wymagań edukacyjnych w oparciu o program nauczania.
 4. Tworzenie lekcji w oparciu o wymagania edukacyjne.
 5. Różnice pomiędzy zapisami w podstawie programowej, w programie a realizacją celów w podręczniku.
 6. Zróżnicowanie i dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 7. Konstruowanie sprawdzianów w oparciu o wymagania edukacyjne, w taki sposób, aby dawały informację o tym, czy i jak uczniowie się uczą.
 1. Poznanie obsługi i możliwości Chat GPT.
 2. Generowanie grafik AI .
 3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji
  w Canvie.
 4. Poznanie obsługi i możliwości wykorzystania aplikacji Twee.
 5. Konstruowanie zadań szkolnych w oparciu o wykorzystanie sztucznej inteligencji. 
 6. Prawo autorskie a sztuczna inteligencja. 
 7. Literatura przybliżająca dzieciom i młodzieży szanse i zagrożenia wynikające z korzystania z AI.
 1. Przeprowadzenie lekcji pokazowej z udziałem nauczycieli.
 2. Organizacja czasu na lekcji.
 3. Monitorowanie procesu ucznia.
 4. Formy pracy.
 5. Rola środków dydaktycznych w procesie uczenia i nauczania. 
1. Różnice pomiędzy rozmową a przerzucaniem się informacjami.
2. Komunikacja ze sobą a komunikacja z innymi osobami.
3. Założenia i przekonania w rozmowie.
4. Różnice pomiędzy dialogiem a debatą.
5. Aktywne słuchanie.
6. Style komunikowania się.
7. Formułowanie komunikatu asertywnego.
8. Techniki pomocne w komunikowaniu się: parafraza, pauza, doprecyzowanie, odzwierciedlenie uczuć.
9. Bariery w komunikacji.
10. Sposoby radzenia sobie z barierami w komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami.
 1. Omówienie zachowań towarzyszących pracy w grupie.
 2. Zdefiniowanie wzajemnego uczenia się i oceny koleżeńskiej.
 3. Istota wspólnego układania kodeksu pracy w grupie.
 4. Analiza wagi społecznego aspektu uczenia się.
 5. Poznanie zasad przydziału do grup i tworzenie zasad w zależności od uzdolnień jej członków.
 6. Angażowanie uczniów do pracy w grupie.
 7. Poznanie wybranych technik pracy w grupie.
 8. Poznanie aspektów pracy zespołowej.
 9. Wpływ oceny koleżeńskiej na proces nauki.
 10. Poznanie wybranych technik wspólnego uczenia się.
 1. Ćwiczenia na rozpoczęcie lekcji.
 2. Przerwy śródlekcyjne w ruchu.
 3. Uczenie w ruchu.
 4. Wykorzystanie przestrzeni pozaszkolnych w uczeniu się w ruchu.

chcesz umówić szkolenie?